mẹ vô nhiễmTag: 

TÍN ĐIỀU VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI LÀ GÌ?

TÍN ĐIỀU VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI LÀ GÌ?

T6, 12 / 2017 6:04 Sáng
1. Lịch sử tín điều Không có một giáo phụ Hy lạp hoặc Latinh nào dạy cách minh bạch về: “đầu thai vô nhiễm nguyên tội” của Đức Maria (immaculé conception de Marie), nhưng đã có manh nha ch...