màu nhiệm kinh Mân CôiTag: 

20 Màu nhiệm kinh Mân côi

20 Màu nhiệm kinh Mân côi

T7, 12 / 2017 6:45 Chiều
Những màu nhiệm kinh Mân Côi trong chuỗi Kinh Mân Côi hàng ngày 5 mầu nhiệm mùa Vui Thứ nhất thì ngắm, Thiên thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai, ta hãy xin cho được ở khiêm nhường. Th...