kinh tổng lãnh thiên thần micaeTag: 

Kinh Cầu Tổng Lãnh Thiên Thần Micae

Kinh Cầu Tổng Lãnh Thiên Thần Micae

CN, 11 / 2017 9:49 Chiều
Xin Chúa thương Xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúa Kitô nghe cho chúng con. Chúa Kitô nhậm lời chúng con. Đức Chúa Cha ...