CN, 11 / 2017 9:49 Chiều | Đức Tin Jesus

Xin Chúa thương Xót chúng con.

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Xin Chúa thương xót chúng con. Chúa Kitô nghe cho chúng con.

Chúa Kitô nhậm lời chúng con.

Đức Chúa Cha trên trời là Đức Chúa Trời thật,

Thương xót chúng con.

Đức Chúa Con Chuộc Tội Cứu Thế là Đức Chúa Trời thật,

Thương xót chúng con.

Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa trời thật,

Thương xót chúng con.

Ba Ngôi cũng là Một Đức Chúa Trời,

Thương xót chúng con.

Thánh Maria, Nữ Vương Thiên Thần,

Cầu cho chúng con.

Thánh Micae, Tổng Lãnh Thiên Thần,

Cầu cho chúng con.

Đấng cực vinh hiển phục vụ Ba Ngôi Thiên Chúa,

Cầu cho chúng con *

(các câu sau cũng thưa như vậy)

Túc trực bên phải Bàn Thờ trầm hương,

Sứ Thần Thiên Đàng,

Hoàng Tử Vinh Quang của Đội quân Thiên Quốc,

Thống Lãnh các đạo binh thiên thần,

Chiến binh đã ném Satan vào Hỏa Ngục,

Đấng Bảo Vệ khỏi cạm bẩy hung ác của quỷ ma,

Lá cờ đầu của chiến sĩ Chúa,

Đấng Bảo Vệ Vinh Quang Chúa,

Hậu Vệ Đầu Tiên của Vương Quyền Chúa Kitô,

Lực Lượng của Chúa,

Hoàng Tử và Chiến Binh Vô Địch,

Thiên Sứ Hoà Bình,

Đấng Bảo Trợ Đức Tin Kitô Hữu,

Thánh Micae Bảo Trợ Cơ Binh,

Quá n Quân dân Chúa,

Thánh Micae Quá n Quân Cơ Binh,

Thiên Thần Canh Giữ Mình Thánh Chúa,

Đấng Che Chở Giáo Hội,

Thánh Micae Che Chở Cơ Binh,

Đấng Bảo Hộ Giáo Hoàng tối cao,

Thánh Micae Bảo Hộ Cơ Binh,

Thiên Thần Công Giáo Tích Cực Hoạt Động,

Đấng Chuyển Cầu Mạnh Mẽ của người Kitô Hữu,

Đấng Can Đảm Bảo Vệ những người trông cậy Chúa,

Đấng Bảo Vệ hồn xác chúng ta,

Chữa lành bệnh nhân,

Giúp người khốn khó,

An ủi các linh hồn nơi luyện ngục,

Đấng làm cho ma quỷ kinh sợ,

Chiến thắng quỷ ma,

Đấng bảo Vệ và Bảo Trợ Giáo Hội Hoàn Vũ,

Lạy Chiên Thiên Chúa Đấng xóa tội trần gian,

Xin tha tội cho chúng con.

Lạy Chiên Thiên Chúa Đấng xóa tội trần gian,

Xin nghe lời chúng con cầu khẩn.

Lạy Chiên Thiên Chúa Đấng xóa tội trần gian,

Xin thương xót chúng con.

Tổng Lãnh Thiên Thần Micae vinh hiển xin cầu cho chúng con,

Đá ng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Chúng ta hãy cầu nguyện:

Lạy Chúa, xin thánh hóa chúng con bằng ơn thánh Chúa, và nhờ sự chuyển cầu của Tổng lãnh Thiên Thần Micae, xin ban ơn cho chúng con, để sự khôn ngoan dạy dỗ cho chúng con biết đặt để kho báu trên thiên đàng, bằng cách hoán chuyển của cải thế gian thành kho tàng vĩnh cửu. Chúa là Đấng hằng sống hằng trị muôn đời.
Amen.

Lạy Chúa cậy nhờ sự chuyển cầu của Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, chúng con khiêm tốn nài xin Chúa, cho Bí Tích Thánh Thể mà chúng con tôn kính bái thờ, làm cho linh hồn chúng con nên thánh thiện đẹp lòng Chúa. Chúng con nguyện xin nhờ Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con.

Amen.