kinh tận hiếnTag: 

Hiến tế, tận hiến?

Hiến tế, tận hiến?

T2, 12 / 2017 10:07 Sáng
*Hiến tế là động từ ghép (hiến dâng, tế lễ). Hiến dâng một vật gì như chiên bò, dê…một người nào theo lệnh Thiên Chúa trong Cựu ước xưa. Vd. Abraham dâng con trai Isaac theo lệnh Thiên Ch...