đi tu như thế nàoTag: 

Đi Tu Là Gì ?

Đi Tu Là Gì ?

T7, 04 / 2018 11:55 Chiều
Đi tu là theo ơn Chúa gọi.. Ở ngoài đời lập gia đình cũng là theo ơn Chúa gọi. Đàng nào hơn? Không đàng nào hơn cả. Phải tùy theo Ơn Chúa gọi mình. Làm sao biết? Khi Chúa gọi ai, Ngư...