cựu ướcTag: 

Thiên Chúa tỏ mình ra trong Cựu ước thế nào ?

Thiên Chúa tỏ mình ra trong Cựu ước thế nào ?

T4, 04 / 2018 7:20 Chiều
HỎI: Thiên Chúa tỏ mình ra trong Cựu ước thế nào ? THƯA: Thiên Chúa tỏ mình ra trong Cựu ước như là Đấng dựng nên thế giới này vì Tình yêu, và Người trung tín với loài người, cả sau khi họ sa ng...