T4, 04 / 2018 7:20 Chiều | Đức Tin Jesus

HỎI: Thiên Chúa tỏ mình ra trong Cựu ước thế nào ?

THƯA: Thiên Chúa tỏ mình ra trong Cựu ước như là Đấng dựng nên thế giới này vì Tình yêu, và Người trung tín với loài người, cả sau khi họ sa ngã phạm tội xa cách Người.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, chúng con tin rằng Chúa đã dựng nên đất trời, muôn loài muôn vật và loài người chúng con. Vì yêu thương, Chúa ban cho chúng con làm chủ muôn loài. Thế nhưng, vì yếu đuối, chúng con đã sa ngã và phải chết. Chính vì thế Chúa đã thiếp lập Giao ước để đưa chúng con về cõi sống. Chúng con chúc tụng và ngợi khen Chúa. Amen

LƯU Ý: Ai có ý cầu nguyện gì thì bình luận ở bên dưới để mọi người cùng hiệp thông.

ĐỌC THÊM: Giáo lý Youcat câu 8

Thiên Chúa tự mặc khải trong lịch sử: Người đã ký giao ước với ông Nôê để cứu độ mọi loài sinh vật. Rồi kêu gọi ông Abraham để ông trở nên Cha của nhiều dân tộc (Kn 17,5) và Người qua ông mà chúc phúc cho muôn dân trên trái đất (Kn 12,3). Dân Israel, phát xuất từ Abraham trở nên sở hữu riêng của Người. Với ông Môsê Người tỏ cho ông Tên của Người. Tên rất huyền bí được ghi chép thường là dưới hình thức Yahvê, nghĩa là, “Ta là đấng hiện hữu”. Người giải thoát Israel khỏi nô lệ Ai Cập, ký với dân giao ước ở núi Sinai và ban cho dân Luật của Người qua ông Môsê. Thiên Chúa không ngừng sai đến với dân các tiên tri để kêu gọi họ ăn năn trở lại và đổi mới giao ước. Các tiên tri loan báo rằng Thiên Chúa sẽ ký kết một giao ước mới và vĩnh viễn để đem lại một sự đổi mới triệt để và sự cứu độ dứt khoát. Giao ước này sẽ ban cho cả nhân loại.