chủng sinhTag: 

Một Số Căn Bệnh Mắc Phải Trong Đời Sống Chủng Sinh

Một Số Căn Bệnh Mắc Phải Trong Đời Sống Chủng Sinh

T6, 11 / 2017 11:38 Chiều
Đức Phanxico từng liệt kê 15 căn bệnh mà những chủng sinh có thể mắc phải. Qua những căn bệnh này, tôi mạn phép liên tưởng đến đời sống của tôi và anh em trong chủng viện đôi khi chúng ta mắc phả...