câu kinh thánh nói về sự bình anTag: 

19 câu nói hay về sự bình an của Đức Chúa Trời

19 câu nói hay về sự bình an của Đức Chúa Trời

T7, 11 / 2017 8:08 Chiều
Đức Chúa Trời đã hứa ban cho chúng ta sự bình an của Ngài, và Ngài luôn luôn giữ lời. Nếu chúng ta thực sự tin Ngài và nhận lấy sự bình an của Ngài, thì tất cả những lo lắng, sợ hãi và đau khổ...