thap gia noi giTag: 

Nhục hình của Thập Giá Là Như Thế Nào ?

Nhục hình của Thập Giá Là Như Thế Nào ?

T3, 11 / 2017 7:19 Chiều
Khi Chúa Giêsu chảy mồ hôi máu ở vườn Giết-sê-ma-ni, ngài đã xin Chúa Cha cất chén đắng này, chủ yếu Người không chùn bước trước viễn cảnh đau đớn thể xác tàn bạo. Người chùn bước trước viễn cảnh ...