phep la thanh giuseTag: 

Các Phép Lạ Của Thánh Giuse

Các Phép Lạ Của Thánh Giuse

T3, 03 / 2018 4:53 Chiều
1. Đóng cái thang (Sau tuần 9 ngày, thánh Giuse đã đóng giúp các sơ cái thang vòng lên sàn hát) Ngay vào ngày cuối tuần cửu nhật nhà dòng làm kính Thánh Giuse để xin Ngài giải quy...