phép lạ đức mẹTag: 

Phép Lạ Của Đức Mẹ Maria Qua Tràng Hạt Mân Côi

Phép Lạ Của Đức Mẹ Maria Qua Tràng Hạt Mân Côi

CN, 02 / 2018 11:03 Sáng
Đây là chuyện của đứa con hoang đàng mà Mẹ tìm được và đưa nó trở về bên lòng Cha nhân từ. Mẹ đã “trói” nó lại bằng giây xích tình yêu để nó không bao giờ xa lìa Cha nó nữa. “Giây x...