phạm tội ngoại tình có được tha thứ khôngTag: 

Ngoại Tình Và Phá Thai Có Được Tha Tội Không?

Ngoại Tình Và Phá Thai Có Được Tha Tội Không?

T6, 08 / 2017 9:37 Chiều
Hỏi Thưa Cha, con là một người công giáo, con lấy chồng không có vào nhà thờ làm lễ, nhưng sau này con đã được làm phép chuẩn ở tại nhà thờ. Phần con và chồng, đạo ai người ấy giữ, con của con p...