mười điều răn của chúaTag: 

Mười Điều răn của Lòng thương xót CHÚA

Mười Điều răn của Lòng thương xót CHÚA

CN, 10 / 2017 12:22 Chiều
Trong số Mười Điều răn, có một điều bắt đầu bằng chữ ‘Giữ’ Giữ ngày chúa nhật. Nó nhắc cho chúng ta nhớ về một điều mình đã biết. Có các giới răn của lòng thương xót ghi sẵn trong DNA của chúng ta. Chúng ta đã ...