mỗi vị thánh đều có một quá khứTag: 

Thánh Nhân Và Quá Khứ Tội Lỗi

Thánh Nhân Và Quá Khứ Tội Lỗi

T4, 12 / 2017 7:17 Chiều
Trước mặt Thiên Chúa chí thánh, chẳng có ai nhân lành, “chỉ một mình Thiên Chúa nhân lành” (Mc 10:18). Ngoài ra, ai cũng lần mò tìm về Nhà Cha qua con đường tội lỗi và thứ tha: “Nếu ...