lời tạ ơnTag: 

Đời người là một lời tạ ơn

Đời người là một lời tạ ơn

T6, 02 / 2018 11:54 Chiều
“Hồng ân Thiên Chúa tran hòa Tuôn đổ hồng phúc tựa nguồn mưa sa Hồng ân Thiên Chúa bao la Muôn đời con sẽ dâng lời tạ ơn.” Tạ ơn có lẽ là lời nói đầu tiên của một đời người, cách riêng của người...