kito vuaTag: 

Vấn nạn Chúa Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ ?

Vấn nạn Chúa Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ ?

T4, 11 / 2017 7:37 Chiều
Sau khi Thượng Hội Đồng bắt Đức Giêsu, tờ mờ sáng họ giải Người đến tổng trấn Philatô. Một trong nhiều lý do họ cho rằng Giêsu phải chết đó là Thầy Giêsu xưng mình là Đấng “Mêsia”. “Kitô” là tiếng Hy ...