kinh mân côi thứ 6Tag: 

Giờ Kinh Tối Trong Gia Đình Ngày Thứ 6

Giờ Kinh Tối Trong Gia Đình Ngày Thứ 6

T6, 11 / 2017 6:41 Chiều
01. Làm dấu thánh giá: 02. Kinh Chúa Thánh Thần: Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng, chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con, ...