kinh chầu mình thánh chúaTag: 

Tại sao gọi là Chầu Mình Thánh Chúa?

Tại sao gọi là Chầu Mình Thánh Chúa?

CN, 02 / 2018 11:58 Chiều
Trong số những việc đạo đức tôn kính Thánh Thể có việc chầu Mình Thánh Chúa. Tại sao gọi là Chầu Mình Thánh? Tục lệ này bắt nguồn từ đâu? Trong tiếng Há n-Việt, tiếng “chầu” có thể dùng như ...