dieu ran thu sauTag: 

Tội phạm điều răn thứ sáu

Tội phạm điều răn thứ sáu

CN, 12 / 2017 5:03 Chiều
Điều răn thứ sau cấm làm sự dâm dục. Đây là điều răn mà con người ngày nay vấp phạm nhiều nhất, vì chưa bao giờ hết, tội phạm điều răn này lại qui mô và đa dạng như thực trạng sống của con người ở ...