cuộc sống trên thiên đàngTag: 

Cuộc sống đời sau trên Thiên đàng

Cuộc sống đời sau trên Thiên đàng

T7, 12 / 2017 7:19 Sáng
– Các con, những kẻ phục vụ cho một ông chủ, các con phải làm việc, phải yêu mến, phải kính trọng, phải mưu ích  bởi công lao, bởi lòng thành của các con. Các con nhớ rằng con người ta...