5 su thuongTag: 

Cách Lần Hạt Mân Côi

Cách Lần Hạt Mân Côi

T3, 08 / 2017 8:28 Chiều
Lần Hạt Mân Côi (Bắt đầu) Làm Dấu Thánh Giá và đọc Kinh Tin Kính Đọc Kinh Lạy Cha Đọc 3 Kinh Kính Mừng Đọc Kinh Sáng Danh Đọc Mầu Nhiệm thứ nhất và Kinh Lạy Cha Đọc 10 Kinh Kính Mừng Đọc Kinh ...