" />mười điều răn của chúa - DucTinJesus.Com
Home » Chủ đề: mười điều răn của chúa

Chủ đề: mười điều răn của chúa

Mười Điều răn của Lòng thương xót CHÚA

Trong số Mười Điều răn, có một điều bắt đầu bằng chữ ‘Giữ’ Giữ ngày chúa nhật. Nó nhắc cho chúng ta nhớ về một điều mình đã biết. Có các giới răn của lòng thương xót ghi sẵn trong DNA của chúng ta. Chúng ta đã biết, nhưng cần …

Chi tiết »