" /> - DucTinJesus.Com
Home » Chủ đề: màu nhiệm kinh Mân Côi

Chủ đề: màu nhiệm kinh Mân Côi

20 Màu nhiệm kinh Mân côi

Những màu nhiệm kinh Mân Côi trong chuỗi Kinh Mân Côi hàng ngày 5 mầu nhiệm mùa Vui Thứ nhất thì ngắm, Thiên thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai, ta hãy xin cho được ở khiêm nhường. Thứ hai, Đức Bà đi viếng bà thánh Isave, ta hãy …

Chi tiết »