" /> - DucTinJesus.Com
Home » Chủ đề: kinh chúa thánh thần

Chủ đề: kinh chúa thánh thần

Kinh Chúa Thánh Thần

Về vai trò của Chúa Thánh Thần trong đời sống của Hội Thánh, Giáo lý Hội Thánh Công giáo dạy: “Ðời sống luân lý Kitô hữu là đời sống “trong Ðức Kitô”  và “trong Chúa Thánh Thần” . Nói một cách cụ thể hơn, Chúa Thánh Thần là vị Thầy nội tâm …

Chi tiết »