" />kinh cáo mình - DucTinJesus.Com
Home » Chủ đề: kinh cáo mình

Chủ đề: kinh cáo mình

Đấm ngực mấy lần khi đọc kinh Cáo mình?

Hỏi: Trong bản dịch mới của Thánh Lễ theo Sách Lễ Rôma bằng tiếng Anh, tôi ngạc nhiên về thiếu quy định số lần đấm ngực trong Kinh Cáo mình. Sách lễ cho thấy rằng những ai đọc kinh Cáo mình đều đấm ngực, khi đọc tới câu “lỗi tại tôi, …

Chi tiết »