T4, 11 / 2017 9:29 Chiều | Đức Tin Jesus

“Anh cản lối Thầy…” (Mt 16,23).

Trong cuộc đời, Chúa Giêsu bị những thù địch thiêng liêng lẫn nhân loại chống đối. Người đã thắng vượt mọi địch thù khiến dân Người được tự do nhờ chiến thắng của Người.

Các thù địch của trẻ Giêsu: Vua Hêrôđê và người kế vị ông ta (Mt 2,13-20; x. Kh 12,1-5).

Satan là thù địch của Chúa Giêsu Kitô:

– Trong cuộc cám dỗ nơi hoang địa (Mc 1,12-13 // Mt 4,1-11 // Lc 4,1-13; St 3,15).

– Tác động qua các bạn hữu của Chúa Giêsu Kitô, như ông Phêrô đã làm khi Chúa Giêsu tiên báo cuộc khổ nạn (Mt 12,22-23; x. Lc 22,3; Ga 13,21-27).

Các nhà lãnh đạo Do Thái, những thù địch của Chúa Giêsu Kitô.

– Họ mưu tính giết Người (Mt 12,14 // Mc 3,6 // Lc 6,11; x. Tv 2,2; Is 53,3; Mt 27,1; Ga 5,18; 7,1.19; 11,53; 1Pr 2,21-24).

– Họ không có lý do để ghét Người: “chúng ghét con vô cớ” (Ga 15,25; x. Tv 35,19; 69,4).

Ông Giuđa là thù địch của Chúa Giêsu Kitô: “… Hắn cố tìm dịp thuận tiện để nộp Đức Giêsu” (Mt 26,14-16; x. Mt 10,4,36; Mk 7,6; Mt 26,21-25; 47-50; Ga 13,25-27).

Các thù địch thành công sát hại Chúa Giêsu Kitô, hợp với ý Thiên Chúa.

– Chúa Giêsu Kitô bị đóng đinh vào thập giá (Cv 2,23; x. Mt 27,22; Mc 15,1; Ga 18,28-32; Cv 3,13).

– Chúa Giêsu Kitô không báo thù mà còn cầu nguyện cho các thù địch: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23,34).

Chúa Giêsu Kitô biến kẻ thù địch thành bạn hữu: “Người trước đây bắt bớ chúng ta, bây giờ lại loan báo đức tin mà xưa kia ông những muốn tiêu diệt” (Gl 1,23; x. Cv 9,1-6; 22,4-5; 26,9-11; Rm 5,10; Pl 3,18; Cl 1,24).

Cuối cùng Chúa Giêsu Kitô sẽ chinh phục hết mọi thù địch: “Đức Kitô phải nắm vương quyền cho đến khi Thiên Chúa đặt mọi thù địch dưới chân Người. Thù địch cuối cùng bị tiêu diệt là sự chết”. (1Cr 15,25-26; x. Tv 2,9; Ml 3,2; Mt 22,44; Tv 110,1; Cv 2,34; Pl 2,9-11; 2Tx 1,6-10; 2,3-8; Dt 1,13; 10,13).