T6, 11 / 2017 9:51 Chiều | Đức Tin Jesus

“Vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa” (Lc 1,35).

Chúa Giêsu Kitô đã thụ thai bởi quyền năng Chúa Thánh Thần. Khi thi hành sứ vụ, nhiều lần Chúa Giêsu công khai cho thấy Người có Chúa Thánh Thần. Sau khi Chúa Phục sinh, Chúa Thánh Thần chứng tỏ Người là Con Thiên Chúa.

Những sấm ngôn trong Cựu Ước nói về Chúa Thánh Thần, trong cuộc đời Chúa Giêsu: “Thần Khí Đức Chúa sẽ ngự trên vị này, thần khí khôn ngoan và minh mẫn, thần khí mưu lược và dũng mãnh, thần khí hiểu biết và kính sợ Đức Chúa” (Is 11,2; x. Tv 45,2; Is 42,1; 61,1; Dcr 12,10).

Chúa Giêsu Kitô hình thai bởi Chúa Thánh Thần: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa” (Lc 1,35; x. Mt 1,18.20).

Chúa Thánh Thần lúc Chúa Giêsu Kitô chịu phép rửa: “Khi Đức Giêsu chịu phép rửa xong, vừa ở dưới nước lên, thì các tầng trời mở ra, Người thấy Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên Người” (Mt 3,16 // Mc 1,10 // Lc 3,22 // Ga 1,32).

Chúa Giêsu Kitô sống bởi Chúa Thánh Thần: “Ngay bấy giờ, được Thánh Thần tác động. Đức Giêsu hớn hở vui mừng và nói: Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho các bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mạc khải cho những người bé mọn” (Lc 10,21; x. Mt 4,1 // Mc 1,12 // Lc 4,1 Lc 1,50; 1Pr 3,18).

Sứ vụ của Chúa Giêsu được Chúa Thánh Thần thúc đẩy: “Nhờ Thánh Thần hằng hữu thúc đẩy, Đức Kitô đã tự hiến tế như lễ vật vẹn toàn dâng lên Thiên Chúa” (Dt 9,14).

– Khi rao giảng: “Thần Khí Chúa ngự trên tôi… để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn… ” (Lc 4,18; x. Is 61,1; Mt 12,18; Lc 4, 14-15.21; Ga 3,34; Cv 1,3).

– Khi làm chứng phép lạ: “Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và quyền năng mà xức dầu tấn phong Người. Đi tới đâu là Người thi ân giáng phúc đến đó…” (Cv 10,18; x. Mt 12,15.18.28 // Lc 11,20; Lc 5,17).

– Chúa Giêsu Kitô được Chúa Thánh Thần minh chứng: “… Đấng đã từ cõi chết sống lại nhờ Thánh Thần, Người đã được đặt làm Con Thiên Chúa với tất cả quyền năng” (Rm 1,4; x. 1Tm 3,16; 1Pr 3,18).

Chúa Giêsu Kitô hứa ban Thánh Thần cho các môn đệ: “… Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao ? ” (Lc 11,13; x. Mt 10,20 // Mc 13,11; Lc 12,12; Ga 7,39 14,16-17.26; 15,26; 16,13-15).

Chúa Giêsu Kitô ban Thánh Thần cho các môn đệ: “Người thổi hơi vào các ông và bảo: Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần” (Ga 20,22; x. Cv 2,33).

LM. Phạm Quốc Túy – Giáo phận  Phú Cường