T4, 11 / 2017 9:45 Chiều | Đức Tin Jesus

“Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm” (Mt 15,22).

Tình trạng có người bị quỷ ám khi Chúa Giêsu thi hành sứ vụ công khai là sự việc được công nhận. Người đã gặp và giải thoát nhiều người. Có nhiều những phê bình chỉ trích uy quyền của Người đối với quỷ dữ.

Những tố cáo không có nền tảng về việc bị quỷ ám:

– Chống lại thánh Gioan Tẩy Giả (Mt 11,18 // Lc 7,33).

– Chống lại Chúa Giêsu Kitô (Ga 10,20-22; x. Mt 9,34 // Mc 3,22 // Lc 11,15; Ga 7,20; 8,48-52).

– Những tố giác Chúa Giêsu Kitô bị quỷ ám đã bị phản bác: “Nếu Satan trừ Satan, thì Satan tự chia rẽ. Nếu tôi dựa vào Thần Khí của Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là triều đại Thiên Chúa đã đến…” (Mt 12,25-28 // Mc 3,23-30 // Lc 11,17-20; Ga 10,21).

Việc bị quỷ ám là do tội lỗi gây nên, như trường hợp vua Saulê (1Sm 18,9-10).

Những hệ lụy từ việc bị quỷ ám :

– Cư xử vô lý, như vua Saulê đối với ông Đavít (1Sm 10-11; 19,9-10).

– Sức mạnh khác thường, khi Ghêrasa (Mc 5,4 // Mt 8,28 // Lc 8,29 x. Cv 19,16).

– Tự hại mình (Mc 5,5).

– Thái độ sự dữ, như động kinh (Mc 9,18 // Lc 9,39 x. Mt 8,28 // Mc 5,3-5 // Lc 8,27-29)

– Hư hỏng các cơ năng, như vừa mù lại vừa điếc (Mt 12,22 // Lc 11,14; x. Mt 9,32; Mc 9,17; Lc 13,11).

– Đau khổ, nhu con gái người đàn bà Canaan (Mt 15,22 // Mc 7,25-26; x. 1Sm 16,14-16; Mt 17,15 // Mc 9,18 // Lc 9,39; 6,18).

– Chúa Giêsu Kitô cứu thoát khỏi quỷ ám (Mt 18,16 // Mc 1,32 // Lc 4,40 // Mt 4,24; 9,32; 12,22; 15,22 /// Mc 7,25-26).

Nhiều quỷ ám:

– Chúa Giêsu Kitô gặp những trường hợp bị nhiều quỷ ám và có khả năng cứu thoát: “… bà Maria Magđala là kẻ đã được Người trừ cho khỏi bảy quỷ…” (Mc 16,8; x. Mc 5,1-17 // Lc 8,26-35; 8,2).

– Bằng cớ xa hơn có thể bị nhiều quỷ ám, khi quỷ phản công trở về nơi đã bị đuổi: “… nó thấy nhà để trống… nó liền đi kéo thêm bảy thần khác dữ hơn nó…” (Mt 12, 43-45 // Lc 11,24-26).

Quỷ nhìn nhận uy quyền Thiên Chúa về những quyền lực hạn chế của chúng : “bạn tin rằng chỉ có một Thiên Chúa duy nhất… cả ma quỷ cũng tin như thế, và chúng run sợ” (Gc2,9).

– Quỷ biết rõ căn tính của Chúa Giêsu Kitô : “… Tôi biết ông là ai rồi: ông là Đấng thánh của Thiên Chúa…” (Mc 1,24// Lc 4,34 x. Mt 8,29 // Mc 5,7 // Lc 8,28; Mc 1,34 // Lc 4,41; Mc 3,11; Cv 19,15).

– Quỷ nhận biết các môn đệ của Chúa Giêsu Kitô, như trường hợp cô gái bị quỷ ám lẽo đẽo theo ông Phaolô và Sila (Cv 16,16-17).

– Các môn đệ có quyền trừ quỷ nhân danh Chúa Giêsu Kitô (Cv 5,16 19,13-16).

LM. Phạm Quốc Túy – Giáo phận  Phú Cường