T6, 06 / 2018 6:28 Chiều | Đức Tin Jesus

1. TIỀN ẢO: Nó lên xuống trồi sụt bất thường… Người thích làm giàu qua đêm cũng dễ bị vỡ nợ.

2. VẬT ẢO: Nó chỉ thấy được nhờ một bộ phận khác… Thí dụ: 3D tivi phải nhờ cập kiến ảo để thấy vật ảo vòm ra ngoài.

3. MẠNG ẢO: Cho chúng ta những cảm giác xuôi thời… nóng nguội bất thường như tin tức vậy, vv.. KHÔNG ảnh hưởng gì.

4. NGƯỜI ẢO: Tư cách nghiêm trang, ăn mặc sang trọng, rêu rao đạo đức, nhưng lại vô cảm với những nhu cầu của mọi người chung quanh.

5. ĐẠO ẢO: Nhà thờ, nhà chùa mở cửa mỗi ngày,.. nguyện cầu cúng lạy rất thường xuyên… nhưng KHÔNG không quan tâm trước những thãm n,ạn của con người.

6. NGƯỜI CÓ ĐẠO ẢO: NGHE ĐIỀU TỐT, NÓI ĐIỀU TỐT, NHƯNG KHÔNG DÁM LÀM ĐIỀU TỐT !..

Tôi có mấy thứ ẢO?

Lawrence, Nguyễn H Cường