T5, 03 / 2018 12:15 Sáng | Đức Tin Jesus

“Hãy trở về với Đức Chúa

Mang theo lời nguyện cầu” (*)

Lệnh Chúa truyền rất rõ

Chan chứa tình thương yêu

Suốt hành trình trần thế

Dọc hành trình đức tin

Đừng mang nhiều hành lý

Cứ cầu nguyện ngày đêm

Càng ôm đồm nhiều thứ

Càng nặng bước trần gian

Nhưng lời cầu chất chứa

Lại nhẹ bước đi lên

Dốc đi lên rất khó

Nên đừng mang nhiều đồ

Dốc đi xuống rất dễ

Nên dễ lọt hố mê

Trên đường lên Đồi Sọ

Chúa đã ngã ba lần

Nhưng Thập Giá không bỏ

Tay Ngài vẫn ghì ôm

Lạy Đại Sư đau khổ

Xin kéo con lên cùng

Dẫu bao lần vấp ngã

Con sẽ cố không ngừng

TRẦM THIÊN THU