T7, 11 / 2017 8:51 Sáng | Đức Tin Jesus

Số lượng tín hữu Công giáo đang gia tăng, vì thế rất cần có thêm nhiều nhà truyền giáo để loan báo Lời Chúa.

Lâu nay, không hiếm trường hợp các nhà truyền giáo là những người duy nhất còn lại hoặc là người cuối cùng rời khỏi những khu vực xung đột trên thế giới. Họ thuộc “đội quân bác ái” của Giáo hội, bao gồm hàng người trên khắp thế giới, quản lý hơn 216.500 trung tâm giáo dục, và 118.000 cô nhi viện, trại phong, nhà mở.

Để thực hiện được nhiệm vụ quan trọng này, cần thêm rất nhiều người tình nguyện. Nhưng chỉ riêng năm 2014 – 2015 toàn thế giới đã giảm 16.700 thừa sai. Số linh mục tại châu Âu đang giảm, cho dù tân linh mục gia tăng hơn 1.000 tại châu Phi và châu Á. Tuy nhiên con số này có thể gia tăng trong những năm tới vì số chủng sinh trẻ trên thế giới hiện tăng hơn 1.400 người.

Theo dữ liệu mới nhất, trong năm 2015 số lượng Kitô hữu tăng hơn 12.5 triệu người. Hiện nay, trên toàn thế giới có khoảng 1.3 tỷ người theo Công giáo, chiếm 17.7% dân số thế giới.