T4, 11 / 2017 9:22 Chiều | Đức Tin Jesus

“… Ðiều răn nào là điều răn trọng nhất?” (Mt 22,36).

Tân Ước đề ra các điều răn của Thiên Chúa và của Chúa Giêsu Kitô cho Giáo hội.

Các điều răn bởi Thiên Chúa ban hành; như lời trách cứ Chúa Giêsu nói với các người Pharisêu và các kinh sư: “Tại sao các ông dựa vào truyền thống của các ông mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa?” (Mt 15,3; x. Mt 22,36-40 // Mt 12,38-39; Mk 7,3; Mc 7,9; Cv 13,46-47; 17,30; Rm 1,32; 1 Tm 1,1; Tt 1,3; 1 Ga 3,23; 4,21; 2 Ga 4).

Các điều răn do Chúa Giêsu Kitô:

– Trong các sách Phúc Âm: “Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 13,34; x. Mt 8,26-27 // Mc 4,39-41 // Lc 8,24-25; Mt 28,19-20; Mc 1,25-27 // Lc 4,35-36; Mc 5,43 // Lc 8,56; Mc 9,25; Ga 15,12.17).

– Trong các nơi khác của Tân Ước: “Chúa truyền cho những ai rao giảng Tin Mừng phải sống nhờ Tin Mừng” (1 Cr 9,14; x. Cv 10,42; 1 Cr 7,10-11; 14,37; 1 Tx 4,2.16; 2 Pr 3,2).

Các điều răn do các tông đồ: 1 Ga 2,7-8 Thánh Gioan nói về giới luật yêu thương đã có từ đầu Kitô giáo (x. Cv 10,48; 16,4; 16,18; 2 Tx 3,4.6.11-12; 1 Tm 1,3-5; 4,11; 6,13-14.17-18).

Việc vâng phục các điều răn Tân Ước:

– Vâng phục là một đòi buộc: “Căn cứ vào điều này: chúng ta nhận ra rằng chúng ta biết Thiên Chúa, đó là chúng ta tuân giữ các điều răn của Người…” (1 Ga 2,3-4; x. Mt 5,17-18.19; Mt 19,17; Lc 17,10; Ga 15,10; 1 Cr 7,19; 2 Pr 2,4; 1 Ga 3,21-24; 2 Ga 5-5; Kh 14,12).

– Vâng phục bày tỏ tình yêu và trung tín: “Ai có và giữ điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy…” (Ga 14,21; x. Ga 14,15; 1 Ga 5,2-3; Kh 12,17).

Các lệnh truyền do các nhà cầm quyền thế gian như kinh nghiệm của viên đại đội trưởng (Mt 8,9 // Lc 7,8); như vua Hêrôđê truyền chặt đầu thánh Gioan Tẩy Giả (Mt 14,9-10 // Mc 6,27); lệnh của ông Phaolô (Mt 27,64-65) (x. Lc 2,1; Cv 12,19; 16,22-24; 18,2; 21,34; 23,10.35; 25,6.17.21.23).

Các lệnh truyền do các giới chức tôn giáo như lệnh của các thượng tế và các người Pharisêu (Ga 11,57); của Thượng Hội Ðồng (Cv 4,15; 5,28.40); lệnh của thượng tế Khanania (Cv 22,2-3).

Các điều răn do ông Môsê được dẫn vào Tân Ước: “Ðây là máu Giao Ước, Thiên Chúa đã truyền cho anh em tuân giữ” (Dt 9,19-20; x. Mt 8,4 // Mc 1,44 Mt 19,7-8 // Mc 10,34; Ga 8,5; Rm 7,8-13; Dt 12,18-21).

LM. Phạm Quốc Túy – GP. Phú Cường