T7, 05 / 2018 5:36 Chiều | Đức Tin Jesus

Đây là 50 điều trích từ Tân ước đã được tác giả Frank Viola liệt kê trong cuốn “Jesus: A Theography” (NXB Thomas Nelson). Rất có thể đây là những điều bạn chưa biết về Chúa Thánh Thần (CTT):

CTT chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và việc xét xử (Ga 16:8).

CTT hướng dẫn chúng ta tới sự thật (Ga 16:13).

CTT tái sinh chúng ta (Ga 3:5-8; Tt 3:5).

CTT làm chứng và tôn vinh Đức Kitô (Ga 15:26; 16:14).

CTT mặc khải Đức Kitô cho chúng ta và trong chúng ta (Ga 16:14-15).  Viola viết: “CTT kết hiệp chúng ta với Đức Giêsu Kitô và với Nhiệm thể của Ngài”.

.CTT hướng dẫn chúng ta (Rm 8:14; Gl 5:18; Mt 4:1; Lc 4:1).

CTT thánh hóa chúng ta (2 Tx. 2:13; 1 Pet. 1:2; Rm 5:16).

CTT trao quyền chúng ta (Lc 4:14; 24:49; Rm 15:19; Cv 1:8).

CTT làm chúng ta nên trọn (Ep 5:18; Cv 2:4; 4:8, 31; 9:17).

CTT dạy chúng ta cầu nguyện (Rm 8:26-27; Jude 1:20).

CTT làm chứng chúng ta là con cái của Thiên Chúa (Rm 8:16).

CTT sinh hoa kết trái trong chúng ta hoặc minh chứng sự tác động và sự hiện hữu của Ngài (Gl 5:22-23).

CTT phân phát các ân sủng và cách thể hiện sự hiện hữu của Ngài (1 Cr 12:4, 8-10; Dt 2:4).

CTT xức dầu tấn phong chúng ta (Lc 4:18; Cv 10:38).

CTT tẩy rửa và canh tân chúng ta (Tt 3:5).

CTT liên kết chúng ta nên MỘT trong Đức Kitô (Ep 4:3; 2:14-18).

CTT là bảo chứng sự phục sinh mai sau (2 Cr 1:22; 2 Cr 5:5).

CTT ghi dấu ấn trên chúng ta để chờ ngày cứu độ (Ep 1:13; Ep 4:30).

CTT giải thoát chúng ta khỏi nô lệ tội lỗi và sự chết (Rm 8:2).

CTT làm sống động thân thể hay sự chết của chúng ta (Rm 8:11).

CTT mặc khải những điều cao siêu về Thiên Chúa (1 Cr 2:10).

CTT mặc khải những gì đã được Thiên Chúa trao ban cho chúng ta (1 Cr 2:12).

CTT cư ngụ trong chúng ta (Rm 8:9; 1 Cr 3:16; 2 Tim. 1:14; Ga 14:17).

CTT nói với, nói trong, và nói qua chúng ta (1 Cr 12:3; 1 Tm 4:1; Kh 2:11; Heb 3:7; Mt 10:20; Cv 2:4; 8:29; Cv 10:19; Cv 11:12, 28; Cv 13:2; Cv 16:6,7; Cv 21:4,11).

CTT làm cho chúng ta nên một trong Nhiệm thể Đức Kitô khi lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy (1 Cr 12:13).

CTT đem lại sự tự do (2 Cr 3:17).

CTT biến đổi chúng ta nên giống Đức Kitô (2 Cr 3:18).

CTT kêu trong lòng chúng ta: “Áp-ba, Cha ơi!” (Gl 4:6).

CTT làm cho chúng ta có thể chờ đợi (Gl 5:5).

CTT trao ban Đức Kitô cho chúng ta (Pl 1:19, KJV).

CTT trao ban sự sống vĩnh hằng (Gl 6:8).

CTT dẫn chúng ta đến với Chúa Cha (Ep 2:18).

CTT làm cho chúng ta thành nơi Thiên Chúa cư ngụ (Ep 2:22).

CTT mặc khải mầu nhiêm Thiên Chúa (Ep 3:5).

CTT làm cho tâm hồn chúng ta vững mạnh (Ep 3:16).

CTT làm cho chúng ta vâng lời sự thật (1 Pr 1:22).

CTT làm cho chúng ta nhận biết Chúa Giêsu ở trong chúng ta (1 Ga 3:24; 4:13).

CTT tuyên xưng rằng Chúa Giêsu hóa thành nhục thể (1 Ga 4:2).

CTT nói: “Xin ngự đến, lạy Chúa Giêsu!” cùng với Nương tử (Kh 22:17).

CTT ban phát tình yêu Chúa trong tâm hồn chúng ta (Rm 5:5).

CTT làm chứng sự thật trong lương tâm của chúng ta (Rm 9:1).

CTT dạy dỗ chúng ta (1 Cr 2:13; Ga 14:26).

CTT trao ban niềm vui cho chúng ta (1 Tx 1:6).

CTT làm cho chúng ta có thể loan báo Tin Mừng (1 Pr 1:12).

CTT thúc đẩy chúng ta (2 Pr 1:21).

CTT biết mọi sự của Thiên Chúa (1 Cr 2:11).

CTT xua đuổi ma quỷ (Mt 12:28).

CTT làm cho chúng ta ghi nhớ mọi thứ (Ga 14:26).

CTT an ủi chúng ta (Cv 9:31).

CTT làm cho một số người cai quản Giáo hội và sai một số người làm công việc của Giáo hội (Cv 20:28; Cv 13:2).

Viola viết: “Nhờ Chúa Thánh Thần, lịch sử của Chúa Giêsu trở thành câu chuyện và kinh nghiệm của chúng ta”.

Nguồn: memaria.org (chuyển ngữ từ Beliefnet.com)