T2, 12 / 2017 12:44 Sáng | Đức Tin Jesus

Lạy Thánh Cả Giuse, trong suốt đời Người đã chứng tỏ là người luôn luôn cậy trông tin tưởng vào Chúa. Những lúc gặp cảnh gian nan khốn khó, như khi Chúa sinh ra trong cảnh nghèo hèn túng cực, khi lá nh nạn sang Ai Cập và sống lạc lõng trong cảnh tha hương. Người đã hoàn toàn cậy trông phó thác nơi quyền năng và lòng từ bi nhân hậu của Chúa.

Nay chúng con đến trước mặt Người với lòng cậy trông vững vàng. Người ở trên thiên quốc, trong vinh quang cua Thiên Chúa, xin hãy cầu bầu cho chúng con.

Xin Thánh Giuse hãy cầu Chúa Con nâng đỡ đoàn con cái đang trong cảnh gian truân. Xin ban cho chúng con đủ sức mạnh vượt qua các khốn khổ sầu muộn, như xưa Người đã can đảm chịu đựng các vất vả khó khăn.

Chớ gì đức cậy trông xưa kia của Người trở thành ánh sáng dẫn đường chỉ nẻo cho chúng con mọi ngày trong cuộc đời. Amen.