Kinh Cầu Đức Bà

Xin Chúa thương xót chúng con

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con

Xin Chúa thương xót chúng con

Chúa Kitô nghe cho chúng con

Chúa Kitô nhậm lời chúng con

Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật

Thưa: Thương xót chúng con

Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật

Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật

Ba ngôi cũng là một Đức Chúa Trời

Rất thánh Đức Bà Maria

Thưa: Cầu cho chúng con

Rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời

Rất thánh Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh

Đức Mẹ Chúa Kitô

Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa

Đức Mẹ cực thanh cực tịnh

Đức Mẹ cực tinh cực sạch

Đức Mẹ tuyền vẹn mọi đàng

Đức Mẹ chẳng đúng bợn nhơ

Đức Mẹ rất đáng yêu mến

Đức Mẹ cực mầu cực nhiệm

Đức Mẹ  chỉ bảo đàng lành

Đức Mẹ sinh Chúa tạo thiên lập địa

Đức Mẹ sinh Chúa Cứu thế

Đức Nữ cực khôn cực ngoan

Đức Nữ rất đánh kính chuộng

Đức Nữ rất đáng ngợi khen

Đức Nữ có tài có phép

Đức Nữ có lòng khoan nhân

Đức Nữ trung tín thật thà

Đức Bà là gương nhân đức

Đức Bà là toà Đấng khônngoan

Đức Bà làm cho chúng con vui mừng

Đức Bà là Đấng trọng thiêng

Đức Bà là Đấng đáng tôn trọng

Đức Bà là Đấng sốt mến lạ lùng

Đức Bà như hoa hường mầu nhiệm vậy

Đức Bà như lầu đài Đavit vậy

Đức Bà như tháp ngà báu vậy

Đức Bà như đền vàng vậy

Đức Bà như hòm bia Thiên Chúa vậy

Đức Bà là cửa Thiên đàng

Đức Bà như sao mai sáng vậy

Đức Bà cứu kẻ liệt kẻ khốn

Đức Bà  bầu chữa kẻ có tội

Đức Bà yên ủi kẻ âu lo

Đức Bà phù hộ các giáo hữu

Nữ vương các thánh Thiên thần

Nữ vương các thánh Tổ tông

Nữ vương các thánh Tiên tri

Nữ vương các thánh Tông đồ

Nữ vương các thánh Tử vì đạo

Nữ vương các thánh Hiển tu

Nữ vương các thánh Đồng trinh

Nữ vương các thánh Nam cùng các thánh Nữ

Nữ vương chẳng hề mắc tội tổ tông

Nữ vương linh hồn và xác lên trời

Nữ vương truyền phép rất thánh Văn côi

Nữ vương ban sự bằng yên

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế

Thưa: Chúa tha tội chúng con

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế

Chúa nhậm lời chúng con

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế

Chúa thương xót chúng con

Lạy Rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời xin cầu cho chúng con

Thưa: Đá ng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa

– Chúng con lạy ơn Rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, chúng con trông cậy Đức Bà là Chúa bầu chúng con. Xin cho chúng con biết lòng Đức Mẹ yêu dấu con mọn này còn ở dưới thế cách xa mặt Mẹ.Đức Chúa Giêsu xưa xuống thế gian chẳng bỏ loài kẻ có tội, lại liều mình chịu nạn chịu chết vì hết cả và loài người ta. Đức Mẹ cũng một lòng theo con như vậy. Mẹ ôi, khoan thay, nhân thay, chớ trở mặt đi mà chẳng nhìn chúng con. Xin Đức Mẹ thương xem dạy dỗ yên ủi chúng con. Con cậy Mẹ có phép tắc nhiều trên hết Thiên thần cùng trên hết các thánh. Chúng con còn ở dưới thế này như kẻ đi biển cả vậy. Đức Mẹ là như ngôi sao chính ngự ở trời bên Bắc vậy. Xin Đức Mẹ dẫn đàng cho chúng con được theo, kẻo phải xiêu chìm sa hỏa ngục vô cùng. Chúng con trông Đức Mẹ cho chúng con ngày sau được vào cửa Thiên đàng, xem thấy mặt Đức Chúa Giêsu cùng mặt Đức Mẹ, được chịu muôn muôn sự phúc gồm hết mọi sự tốt lành chẳng hay hết chẳng hay cùng. Amen.

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments