duc tinTag: 

Hỏi: Đức Tin Là Gì ?

Hỏi: Đức Tin Là Gì ?

T7, 04 / 2018 11:50 Sáng
HỎI: ĐỨC TIN LÀ GÌ ? THƯA: Đức tin là nhận biết và trông cậy. Đức tin có 7 đặc tính sau: 1/ Đức tin là ơn ban tuyệt vời của Thiên Chúa, ta nhận được khi ta sốt sắng cầu xin. 2/ Đức tin là sức mạn...