T7, 11 / 2017 8:11 Sáng | Đức Tin Jesus

Đức Cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn
Đ
ức Giám mục Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn:

 • Sinh 02.01.1952: tại tỉnh Biên Hoà, thuộc Giáo phận Sài Gòn
 • 1963-1971: Tu học tại Tiểu Chủng viện thánh Giuse Sài Gòn
 • 1971-1977: Tu học tại Giáo hoàng Học viện thánh PIÔ X, Đà Lạt
 • 1977-1980: Giúp các xứ Mỹ Hội, Văn Hải thuộc Giáo phận Xuân Lộc
 • 12.1980: Thụ phong linh mục tại nhà thờ Giáo xứ Văn Hải thuộc Giáo phận Xuân Lộc
 • 1981-1991: Chánh xứ Bình Sơn và quản nhiệm các giáo điểm Suối Trầu, Chốt Thái, Cẩm Đường, Suối Quít thuộc Giáo phận Xuân Lộc
 • 1991-2001: Chánh xứ Phước Lễ, hạt Phước Lễ, Giáo phận Xuân Lộc
 • 2001-2005: Du học tại Học viện Công giáo Paris, tốt nghiệp với học vị Cao học thần học tín lý
 • Từ năm 2006: Phụ trách thường huấn linh mục, Giám đốc chủng sinh, Tổng Thư ký Hội Đồng Linh Mục Giáo phận, phụ trách Chủng viện thánh Tôma Hải Sơn, thuộc Giáo phận Bà Rịa
 • Từ năm 2011: Tổng Đại Diện Giáo phận Bà Rịa
 • 11.2015: Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Giám mục phó Giáo phận Bà Rịa với quyền kế vị.
 • 06.5.2017: Kế nhiệm Đức cha Tôma Nguyễn Văn Trâm làm Giám mục Chánh tòa Giáo phận Bà Rịa.