T6, 06 / 2020 9:37 Sáng | Đức Tin Jesus

GIÁO PHẬN VINH
VĂN PHÒNG TÒA GIÁM MỤC
Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An
Điện thoại: 0365 415 615
Email: [email protected]
*****
Số: 1320/TB-TGM

Xã Đoài, ngày 17 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO
V/v: Thuyên chuyển và bổ nhiệm linh mục, tháng 6/2020
*****

Kính thưa quý Cha cùng cộng đoàn dân Chúa Giáo phận Vinh,

Để đáp ứng nhu cầu mục vụ và vì lợi ích thiêng của các Kitô hữu, Đức Giám mục Giáo phận Vinh quyết định thuyên chuyển và bổ nhiệm các linh mục trong Giáo phận có tên dưới đây:

Linh mục Giêrađô NGUYỄN NAM VIỆT – Trưởng Ban Truyền thông Giáo phận Vinh, nay được bổ nhiệm kiêm Chánh Văn phòng Tòa Giám mục, xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Linh mục Phanxicô Xaviê NGUYỄN HỒNG ÂN – Nguyên Chánh Văn phòng Tòa Giám mục, nay được thuyên chuyển và bổ nhiệm làm Cha xứ giáo xứ Kẻ Gai, xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Linh mục Antôn NGUYỄN VĂN HÙNG – Nguyên quản xứ Kẻ Gai, nay được thuyên chuyển và bổ nhiệm làm Cha xứ giáo xứ Xuân An, phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

Linh mục Phêrô ĐINH BẠT SONG – Nguyên quản xứ Xuân An, nay được thuyên chuyển và bổ nhiệm làm Cha xứ giáo xứ Song Ngọc, xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Linh mục Gioan Baotixita NGUYỄN ĐÌNH THỤC – Nguyên quản xứ Song Ngọc, nay được thuyên chuyển và bổ nhiệm làm Cha xứ giáo xứ Lộc Mỹ, xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Linh mục Giuse TRƯƠNG VĂN TRƯỜNG – Nguyên quản xứ Lộc Mỹ, nay được thuyên chuyển và bổ nhiệm làm Cha xứ giáo xứ Xuân Phong, xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Linh mục Giuse NGUYỄN ANH TUẤN – Nguyên quản xứ Xuân Phong, nay được thuyên chuyển và bổ nhiệm làm Cha xứ giáo xứ Vĩnh Hòa, xã Hợp Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

Linh mục Antôn TRẦN ĐÌNH VĂN – Nguyên quản xứ Vĩnh Hòa, nay được thuyên chuyển và bổ nhiệm làm Cha xứ giáo xứ Hội Nguyên, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Linh mục Gioan Baotixita NGÔ NĂNG – Nguyên quản xứ Hội Nguyên, nay được thuyên chuyển và bổ nhiệm làm Cha xứ giáo xứ Yên Lĩnh, xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.

Linh mục Giuse NGUYỄN ĐỨC NHÂN – Nguyên quản xứ Yên Lĩnh, nay được thuyên chuyển và bổ nhiệm làm Cha xứ giáo xứ Mẫu Lâm, xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Linh mục Phêrô NGUYỄN VĂN HÀ – Nguyên quản xứ Mẫu Lâm, nay được thuyên chuyển và bổ nhiệm làm Cha xứ giáo xứ Đồng Kén, xã Tây Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

Linh mục Giuse LÊ VĂN ĐƯƠNG – Nguyên quản xứ Đồng Kén, nay được thuyên chuyển và bổ nhiệm làm Cha xứ giáo xứ Mành Sơn, xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Linh mục Giacôbê NGUYỄN QUANG LÀNH – Nguyên quản xứ Mành Sơn, nay được thuyên chuyển và bổ nhiệm làm Cha xứ giáo xứ Đồng Sơn, xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Linh mục Giuse TRẦN NAM THẮNG – Nguyên quản xứ Đồng Sơn, nay được thuyên chuyển và bổ nhiệm làm Cha xứ giáo xứ Xuân Mỹ, xã Nghi Đồng, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Linh mục Luca NGUYỄN NGỌC NAM – Nguyên quản xứ Xuân Mỹ, nay được thuyên chuyển và bổ nhiệm làm Cha xứ giáo xứ Đạo Đồng, xã Quang Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

Linh mục Antôn TRƯƠNG VĂN KHẨN – Nguyên quản xứ Đạo Đồng, nay được thuyên chuyển và bổ nhiệm làm Cha xứ giáo xứ Nghi Lộc, xã Diễn Hạnh, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Linh mục Giuse NGUYỄN VĂN CHÍNH – Nguyên quản xứ Nghi Lộc, nay được thuyên chuyển và bổ nhiệm làm Cha xứ giáo xứ Cẩm Sơn, xã Đại Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Linh mục Antôn HOÀNG SỸ PHÚC – Nguyên quản xứ Cẩm Sơn, nay được thuyên chuyển và bổ nhiệm làm Cha xứ giáo xứ Sơn Trang, xã Quỳnh Trang, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

Linh mục Giuse NGUYỄN XUÂN VINH – Nguyên quản xứ Sơn Trang, nay được thuyên chuyển và bổ nhiệm làm Cha xứ giáo xứ Mỹ Khánh, xã Khánh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

Linh mục Antôn ĐẶNG HỮU NAM – Nguyên quản xứ Mỹ Khánh, nay được tạm nghỉ mục vụ giáo xứ.

Linh mục Giuse NGUYỄN CÔNG BẮC – Nguyên quản xứ kiêm quản hạt Cầu Rầm, nay được thuyên chuyển và bổ nhiệm làm Cha xứ giáo xứ Cẩm Trường, xã Quỳnh Yên, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Linh mục Phanxicô Xaviê PHAN ĐÌNH GIÁO – Nguyên quản xứ Cẩm Trường, nay được thuyên chuyển và bổ nhiệm làm Cha xứ giáo xứ Mỹ Yên, xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Linh mục Phanxicô Xaviê NGUYỄN VĂN LƯỢNG – Nguyên quản xứ Mỹ Yên, nay được thuyên chuyển và bổ nhiệm làm Cha xứ giáo xứ Kẻ Dừa kiêm quản hạt Kẻ Dừa, xã Thọ Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

Linh mục Antôn TRẦN VĂN CÔNG – Nguyên quản xứ kiêm quản hạt Kẻ Dừa, nay được thuyên chuyển và bổ nhiệm làm Cha xứ giáo xứ Thuận Nghĩa kiêm quản hạt Thuận Nghĩa, xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Linh mục Antôn NGUYỄN VĂN ĐÍNH – Nguyên quản xứ kiêm quản hạt Thuận Nghĩa, nay được thuyên chuyển và bổ nhiệm làm cha xứ giáo xứ Đông Tháp kiêm quản hạt Đông Tháp, xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Linh mục Đaminh PHẠM XUÂN KẾ – Nguyên quản xứ kiêm quản hạt Đông Tháp, nay được thuyên chuyển và bổ nhiệm làm Cha xứ giáo xứ Cầu Rầm kiêm quản hạt Cầu Rầm, phường Cửa Nam, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Linh mục Tôma Aquinô HOÀNG TRỌNG HIẾU, O.P – Nguyên quản xứ Bố Sơn, nay được thuyên chuyển và bổ nhiệm làm Cha quản nhiệm giáo họ Khoa Trường và Tân Hương, xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Linh mục Micae TRẦN VĂN DÂNG – Nguyên giáo sư nội trú Đại Chủng viện Thánh Phanxicô Xaviê, nay được thuyên chuyển và bổ nhiệm làm Cha xứ giáo xứ Bố Sơn, xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Linh mục Phêrô NGUYỄN NGỌC GIAO – Nguyên quản xứ Trang Nứa, nay được thuyên chuyển và bổ nhiệm làm Cha xứ giáo xứ Tân Lộc kiêm quản hạt Cửa Lò, phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.

Linh mục Gioan Baotixita HOÀNG VĂN TỰ – Nguyên quản xứ Hòa Mỹ, giáo phận Hà Tĩnh, nay được thuyển chuyển và bổ nhiệm làm Cha xứ giáo xứ Trang Nứa, xã Hưng Yên Bắc, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Với tình huynh đệ và hiệp thông, kính xin quý Cha và quý ông bà anh chị em cầu nguyện cho các Cha được thuyên chuyển và bổ nhiệm đợt này thêm sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiệt huyết tông đồ, để các Cha hoàn thành tốt sứ vụ được trao phó tại nhiệm sở mới.

Hiệp nhất và bình an trong Chúa Kitô,

TM. VĂN PHÒNG TÒA GIÁM MỤC

Lm. Fx. Nguyễn Hồng Ân