CN, 11 / 2017 11:24 Sáng | Đức Tin Jesus

Đức Giêsu vừa là ngôn sứ vừa là Đấng Mêsia. Nhiều tôn giáo không phải là Kitô giáo xem Đức Giêsu Nazareth là một ngôn sứ thánh thiện và đáng kính. Tuy nhiên, người Kitô hữu chẳng những tin tưởng Ngài thực sự là một ngôn sứ mà còn hơn thế nữa. Các ngôn sứ không phải là những người nhìn chằm chằm vào những trái bóng pha lê, đoán vận mệnh qua những lá trà, hoặc những lá bài để nói về vận số. Các ngôn sứ hiếm khi dự đoán tương lai. Nhiệm vụ chính và công việc của ngôn sứ là dạy dỗ; có nghĩa là, nhân danh Thiên Chúa nói với dân.

Người Công Giáo xem Đức Giêsu đồng thời là tư tế, ngôn sứ và đức vua. Những người khác trước Ngài chỉ có thể là một trong ba mà thôi. Các tư tế thánh hóa, ngôn sứ dạy dỗ và vua thống trị. Các tư tế dâng tiến của lễ trong đền thờ. Đức Giêsu tiến dâng của lễ cao cả nhất là chính Ngài trên bàn thờ thập giá. Ngài vừa trở thành tư tế (người thực hiện việc hiến tế) vừa trở thành vật hiến tế (người bị hiến tế) qua việc hạ mình cách tự nguyện để cứu những kẻ tội lỗi.

Vua chúa thì có quyền; họ cai quản thần dân và lãnh thổ của họ. Đức Giêsu nói về vương quốc của Thiên Chúa và vương quốc của nước trời. Ngài có quyền trên các thần dữ và bệnh tật thể lý. Ngài ra lệnh cho kẻ chết sống lại, và chúng đã tuân theo. Ngài nói vương quốc của Ngài không phải là thế gian này.

Các ngôn sứ dạy và nói nhân danh Thiên Chúa. Đức Giêsu giảng dạy trong các hội đường, đền thờ, các thành thị và làng mạc. Ngài rao giảng về sứ điệp tha thứ và thương xót. Ngài công bố những điều Chúa Cha đã ủy thác cho Ngài như tất cả các ngôn sứ trước Ngài đã làm. Sự khác biệt duy nhất [giữa Đức Giêsu với các ngôn sứ], đó là Ngài là Con Thiên Chúa, Ngài là một với Chúa Cha. Sự đầy đủ của chân lý và ân sủng đã được mạc khải nơi Đức Giêsu, vì thế, không cần bất cứ ngôn sứ nào sau Ngài nữa.

Chúng ta xem Đức Giêsu như Đấng Mêsia, từ ngữ này trong tiếng Do Thái có nghĩa là “người được xức dầu.” Tiếng Hy Lạp dùng từ christos với ý nghĩa tương tự, vì thế Đức Kitô có nghĩa là “người được xức dầu” hoặc Đấng Thiên Sai. Kitô không phải là tên họ của Đức Giêsu nhưng là một tước hiệu, giống như Đấng Cứu Tinh hay Đấng Cứu Thế.

Chuyển ngữ: Nhóm Maiorica, Học viện Dòng Tên