T6, 12 / 2017 12:28 Sáng | Đức Tin Jesus

BẾN THẾ GIAN

Đức Giê-su đáp: “Chính thầy là con đường là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua thầy.” (Ga 14,6)

Tôi đã ở đây bến thế gian

Gieo neo lòng mẹ giữa hương ngàn

Đã bôn ba lắm tràn tâm thức

Được ngắm trời thơ được ủi an

Từ thuở thầy tôi dạy nguyện cầu

Đức tin thơ ấu lắng lòng sâu

Ôm thân Thánh giá vươn đời thực

Chất khẳm thuyền tôi chẳng đợi lâu

Bóng tối tuổi thơ ngấu chiến tranh

Gầm vang đại bác thấu tàn canh

Chân đêm lầm lũi ai là giặc

Cũng một con tim một nhịp nhanh

Quê hương quốc tổ nhuốm vô thần

Khiến lặng trời Nam cuộc tĩnh tâm

Gác trá n thâu đêm suy đức ái

Ngậm nghe Thiên Chúa tỏ Hồng ân

Trần gian bến tạm bước chân quê

Trường sống yêu thương phúc thoả thuê

Yêu Chúa yêu người đường sự thật

Chân tu trí tuệ chẳng hà nề.

Hồn Biển