MƯỜI HAI ĐIỀU HỨA CHO NHỮNG AI SÙNG KÍNH THÁNH TÂM CHÚA...

MƯỜI HAI ĐIỀU HỨA CHO NHỮNG AI SÙNG KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU !

(Tại Đan Viện “Thăm Viếng” (Visitation) ở Paray- le monial (Pháp), Chúa Giêsu đã hiện ra với nữ tu Maria Marguerita Alacoque, và hứa sẽ ban đầy dẫy ân sủng cho những ai tôn sùng Thánh Tâm Chúa:

1. Cha sẽ ban cho những ai Tôn thờ Thánh Tâm, tất cả những ơn cần thiết, để họ làm tròn công việc của đấng bậc mình.

2. Cha sẽ ban ơn Hoà Thuận, và Bình an trong gia đình họ.

3. Cha sẽ an ủi họ trong cơn gian kh,ổ.

4. Trái tim Cha sẽ là nơi ẩn na’u cho suốt đời họ, nhất là trong giờ lâm ch,ung.

5. Cha sẽ chúc phúc tràn trề cho các công việc họ làm.

6. Kẻ có t,ội sẽ tìm thấy trong Thánh Tâm Cha, suối nguồn và lòng th,ương xo’t vô biên.

7.Các l,inh hô`n sốt sắng sẽ mau tiến tới điểm trọn lành.

8. Các linh hô`n khô khan sẽ trở nên sốt sắng.

9. Cha sẽ chúc phúc cho các gia đình có trưng bày và tôn kính ảnh Cha.

10.Cha sẽ ban cho các Linh mục tài lay chuyển những tâm hô`n trai đá nhất.

11. Những k,ẻ truyê`n bá việc tôn su`ng Thánh Tâm Cha, sẽ đựơc khắc tên vào tim Cha, không bao giờ phai mờ.

12.Bởi lòng th,ương xo’t quá b,ội của Thánh Tâm Cha, Cha hứa rằng: “Tình Thương Yêu toàn năng của Cha, sẽ ban cho tất cả những ai RƯỚC LỄ CHÍN LẦN LIỀN TIẾP THỨ SÁU ĐẦU THÁNG được ăn năn thô’ng hô’i, trong giờ l,âm chung.

Họ sẽ không qu,a đơ`i trong lúc còn mâ’t nghĩa cùng Cha, hoặc chưa kịp lãnh nhận các Bí Tích của Hội Thánh. Thánh Tâm Cha là nơi ẩn na’u an toàn cho giây phút cuối cùng của đơ`i họ

SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY