Hội đồng Giám Mục Việt Nam chính thức lên tiếng vụ L,uật...

Hội đồng Giám Mục Việt Nam chính thức lên tiếng vụ L,uật Đặc Khu 99 năm

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

ỦY BAN CÔNG LÝ HÒA BÌNH

SỐ 72/12 Trần Quốc Toản, P.8, Q.3, Tp.HCM

ĐT: (028) 382 4102

Email: vanphongubclhb@gmail.com

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THƯ NGỎ

Kính gửi: Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

                  Quý vị Đại biểu Quốc hội

Trích yếu: V/v dự thảo L,uật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt Vân Đồn , Bắc Vân Phong và Phú Quốc

Kính thưa quý vị,

Chúng tôi được biết Quô’c hội đang bàn thảo và sẽ biểu quyết thông qua dự thảo L,uật Đơn vị ha`nh chi’nh – kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc (gọi tắt là L,uật Đ,ặc Khu) vào ngày 15/06/2018 tới đây. Dù dự l,uật này được soạn thảo với ý định tạo bước phát triển đột pha’ về ha`nh chi’nh và kinh tế trong việc thu hút nhiều hơn nữa vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, nhưng lại hàm chứa nhiều r,ủi ro và ng,uy c,ơ th,iệt h,ại cho quyê`n lợi quô’c gia, đặc biệt có thể xâm hại đến an ninh và chủ quyền quốc gia của Việt Nam.

Vì vậy, với tra’ch nhiệm xã hội của mình và với sự trân trọng dành cho quý vị, sau khi c,ẩn tr,ọng lắng nghe ý kiến đo’ng go’p tâm huyê’t và kh,oa học của các nhà chuyên môn và thấu hiểu nỗi lo lă’ng chung của đ,ại đa số người dân, Ủy ban C,ông ly’ và Ho`a bình trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam kính đê` nghị quý vị Đại biểu Quốc hội tôn tr,ọng ng,uyện v,ọng của toa`n dân và cân nhắc các lý do sau đây để hoãn thông qua L,uật Đặc Khu trong kỳ họp Quốc hội lần này:

1) Mô hình đặc khu hành chính – kinh tế đã l,ỗi thời và không còn phù hợp với xu thế phát triển kinh tế hiện đại trên thế giới ngày nay, nhất là trong thời đại cách mạng công nghệ 4.0, mà Chi’nh ph,ủ Việt Nam đã xác định và định hướng ưu tiên của nền kinh tế Việt Nam;

2) Những quy định ưu đãi quá lớn về thuê’ quan thời gian thuê đất, ngành nghề kinh doanh, như được nêu trong Luật Đặc Khu dươ`ng như chưa được nghiên cư’u, phân tích và ph,ản biện về chuyên môn một cách c,ẩn thận và rộng rãi, hầu có thể đánh giá đầy đủ hiệu quả kinh tế mang lại cho nền kinh tế quô’c gia, trong khi chắc chắn chỉ mang lại lợi nhuận vượt trội cho giới đầu cơ nước ngoài và các nho’m lợi i’ch trong nước;

3) Về lâu dài, yếu tố quan trọng nhất của một môi trường đầu tư tốt và hấp dẫn giới đầu tư ng,oại quô’c trong phạm vi quô’c gia chính là những chính sách kinh tế đúng đắn, nền tảng l,uật pháp chuẩn mực, bộ máy hành chính hiệu quả, và hệ thô’ng tư pha’p công minh chứ không phải là các ưu đãi nhất thời tại một khu vực riêng biệt nào đó;

4) Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc đều là các vùng đất và vùng biển quan yếu về qu,ân s,ự và quô’c pho`ng, ảnh hưởng trực tiếp đến an n,inh và ch,ủ quyê`n quô’c gia, đặc biệt trong bối cảnh Trung Quốc thường xuyên tiến hành chính sách g,ây hâ’n trên Biển Đông, chiê’m gi,ữ hải đảo và ngang nhiên xây dựng các c,ăn cư’ qu,ân s,ự a’p sa’t bờ biển Việt Nam;

5) Nhiều năm gần đây sự th,ao tu’ng và th,âu to’m của các thương nhân, nhà thầu và nhà đầu tư Trung Quốc về thương mại, đấu thầu, đầu cơ, mua ch,ui đất đai ha`ng loạt với diện tích lớn trên cả nước, cùng với sự tra`n ngập công nhân Trung Quốc tại các khu công nghiệp đã tạo nên nhiều vấn n,ạn kinh tế và xã hội n,an giải cho các chi’nh quyê`n địa phương ở khắp nơi, và chắc chắn sẽ lại ta’i diễn tại các đặc khu trong tương lai.

Chúng tôi thiết nghĩ để thông qua một dự l,uật quan trọng với ý định mang lại cuộc sống phồn vinh, hạnh phúc cho nhân dân, song lại ảnh h,ưởng ngh,iêm trọng đến a,n n,inh quô’c pho`ng và ch,ủ qu,yền quốc gia như L,uật Đặc Khu, cần thiết phải có sự tham gia đóng góp ý kiến của toàn dân. Do đó, dự l,uật nên được đưa ra thảo luận rộng rãi trong mọi tâ`ng lớp nhân dân, đặc biệt cần được các nhà chuyên môn góp ý ph,ản b,iện khoa học, và cuối cùng phải được thông qua bằng một cuộc tr,ưng câ`u ý dân theo luật định.

Chúng tôi xin chân thành cám ơn sự lắng nghe và hy vọng ở tinh thần câ`u thị của quý vị Đại biểu Quốc hội và xin chúc quý vị dồi dào sức khỏe.

Ngày 8 tháng 6 năm 2018

Giám Mục Phaolo Nguyễn Thái Hợp

Chủ Tịch Ủy Ban Công Lý và Hòa Bình.

SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY