Đ,AU KH,Ổ CỦA NGƯỜI VÔ T,ỘI .

Đ,AU KH,Ổ CỦA NGƯỜI VÔ T,ỘI .

Người vô t,ội đau kh,ổ luôn luôn là một thực tại nhức nhối. Nhất là khi chính bản thân chúng ta lâm vào tình cảnh đó.
Có thể nói đến ba loại đ,au kh,ổ:

1. Đ,AU KH,Ổ – TRƯ`NG PH,ẠT, tức là những đ,au kh,ổ xảy đến như là hậu quả của những việc không tốt mà chúng ta đã g,ây ra.

2. Đ,AU KH,Ổ – THỬ THÁCH, tức là những đ,au kh,ổ xảy đến như là một cơ hội để chúng ta chứng tỏ bản lãnh, lòng trung thành và các nhân đức khác, hoặc như là cơ hội để chúng ta trui rèn bản lãnh và các nhân đức khác.

3. Đ,AU KH,Ổ – CƯ’U ĐỘ, tức là những đ,au kh,ổ có giá trị cư’u độ khi chúng được gắn kết vào với hy tế thập giá của Đức Giêsu Kitô, vì ơn cư’u độ và sự gi,ải thoa’t nhân loại.

Những hy s,inh và đ,au kh,ổ của cha mẹ dành cho con cái chẳng hạn, cũng có giá trị cư’u độ hiểu theo một nghĩa, cho dù người cha người mẹ đó không ý thức một cách rõ ràng về sự gắn kết với hy tế thập giá.

Đơn giản là vì Đức Kitô đã đảm nhận nơi Ngài tất cả những h,y s,inh của mọi người thiện tâm trong nhân loại và làm cho những h,y s,inh của tất cả chúng ta có giá trị vĩnh cửu nhờ Ngài.

Khi phải đ,au kh,ổ dù vô t,ội, chúng ta đang đi vào một cuộc thử thách, nhiều khi là rất lớn lao và nghiệt ngã.

Khi gắn kết những đ,au kh,ổ của mình vào với hy tế thập giá của Đức Kitô, chúng ta đang làm cho những hy s,inh và những đ,au kh,ổ vô t,ội của mình có giá trị cư’u độ nhờ Đức Kitô.

Lm:Ngọc Huỳnh

SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY